{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/gpnw91bto%2Fup%2F5e2013aa39849_1920.jpg","height":"200"}
 • 학원소개
 • 국비지원
 • 개강일정안내
 • 교육소개
 • 학원 내부사진
 • 훈련사진
 • 상담문의
 • {"google":["Abel"],"custom":["Noto Sans KR","BMDOHYEON"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"txt","text":"요셉인테리어기술건축학원","font_size":"20","font_weight":"bold","font_family_ko":"Noto Sans KR","font_family_en":"Abel","color":"rgb(0, 0, 0)","letter_spacing":0}
 • 학원소개
 • 국비지원
 • 공지사항
 • 교육소개
 • 학원 내부사진
 • 갤러리
 • 상담문의
 • 학원소개

  인테리어목공(목수)양성과정

  국가직무능력교육,NCS 인테리어목공 

  현장실습위주 교육
  40년경력의 원장 직강 및 다수의 

  인테리어목공 현장전문가 강사진확보 

  인테리어필름양성과정

  국가직무능력교육, NCS인테리어필름시공 현장실습위주 교육
  숙련된 현장전문가 강사진확보  주식회사 성요셉목수학교 

  요셉인테리어 기술건축학원

  경기도 부천시에 위치한 

  요셉인테리어기술건축학원은 

  NCS교육방식을 도입함으로써 

  체계적인 교육과 현장전문가의 심도깊은 실습교육으로

  바로 현장투입이 가능한 능력있는 

  목공기능인,필름시공인 양성을 목표로 합니다.

  주식회사 성요셉목수학교

  요셉인테리어기술건축학원

  주 소: 경기도 부천시 성곡로69, 2층, 4층

  전 화: 032-678-3650

  (상담시간- 평일 9:30 ~ 18:00, 점심시간- 12:00 ~13:00)


  대중교통이용방법

                                          지 하 철- ① 1호선 부천역4번출구에서 부천역 북부·농협 정류장(11287)까지 이동 후

                                                             버스환승 50, 70-2, 661 승차“여월중학교”에서 하차 후 바로 앞 건물 2층, 4층

                                                         ② 7호선 춘의역 7번출구에서 버스환승 50, 70-2, 661 승차

                                                             “여월중학교”에서 하차 후 바로 앞 건물 2층, 4층

                                          버    스- 661, 50, 59-1, 70, 70-2, 013-3 "여월중학교"에서 하차 후 바로 앞 건물 2층, 4층


  주차장안내
  학원건물뒤에 주차장있습니다. 주차장이 협소하니 대중교통을 이용해주시거나 공용주차장을 이용해주시기 바랍니다.
  여월동 공영주차장: 경기도 부천시 삼작로 306번길 46 (여월동)

  {"google":["Abel"],"custom":["Noto Sans KR","BMDOHYEON"]}
  {"google":["Abel"],"custom":["Noto Sans KR","BMDOHYEON","LSSDot","Jeju Gothic"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}